اسامی اعضاء هیات علمی گروه حقوق بین الملل(به ترتیب حروف الفبا)

1 ابراهیم بیگ زاده استاد
2 جمال سیفی دانشیار
3 هدایت الله فلسفی استاد
4 سید محمد قاری سید فاطمی استاد
5 محمد جعفرقنبری جهرمی دانشیار
6 سید هادی محمودی استادیار