اسامی اعضاء هیات علمی گروه حقوق تجارت بین الملل حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی (به ترتیب حروف الفبا)

1 مصطفی السان استادیار
2 محمد علی بهمئی استادیار
3 مهراب داراب پور استاد
4 نوید رهبر استادیار
5 ابراهیم رهبری استادیار
6 میرقاسم جعفرزاده دانشیار
7 حمیدرضا نیکبخت فینی استاد
8 عبدالهادی وحید فردوسی استادیار
9    
10