نگاهی بر عملکرد معاونت

مهم‌ترین طرح‌ها و اقدامات در دست اقدام:
  • تدوین برنامه راهبردی 5 ساله معاونت در حوزه‌های:
  • تسازمان‌دهی منابع انسانی
  • مهندسی مجدد فرایندها و روش‌های انجام کار
  • تقویت برنامه‌های نظارتی و ارزیابی بهبود پشتیبانی
  • برنامه‌ریزی افزایش بهره‌وری در سطوح کاری
  • برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری با حفظ کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه
  • تعادل بخشی هرچه بیشتر بین هزینه‌های جاری و درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
  • تقویت منابع درآمدهای اختصاصی پایدار و بر‌پایه توان و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و تجهیزاتی دانشگاه