آزمایشگاه تحقیقاتی جامع علوم ‌داده


​​​​​​​علوم داده، هنر استخراج اطلاعات از دادههای دنیای واقعی است. آزمایشگاه تحقیقاتی جامع علوم داده که یک آزمایشگاه میان رشتهای در چندین گروه تخصصی است، با هدف رسمیسازی و تلفیق تلاشها در زمینهٔ علومداده و برای پیشرفت برنامههای تحقیقاتی مرتبط با آن در دانشکدهٔ علوم ریاضی در سال ۱۳۹۸ تأسیس و تمام واحد‌ها و آزمایشگاه ‌تخصصی آن فعالیت خود را به‌طور کامل آغاز نمودند. این آزمایشگاه بر تحقیقات و آموزش در جنبههای اصلی علوم‌ داده و هو‌ش مصنوعی تمرکز دارد. فعالیت‌های تحقیقاتی فعلی آزمایشگاه شامل یادگیری ماشین، آمار، ریسک، بیوانفورماتیک، داده‌کاوی، مدلسازی و محاسبات علمی، مبانی الگوریتمی علوم داده و بهینهسازی است و طیف گستردهای از روشها، تکنیکها و کاربردها را پوشش میدهد. واحد و آزمایشگاه ‌تخصصی که در آن مشغول به فعالیت هستند عبارتند از:
  1. آزمایشگاه آموزش آمار،  احتمال و علوم ‌داده
  2. آزمایشگاه امنیت اطلاعات و رمزنگاری
  3. آزمایشگاه بهینه­سازی و شبیه­سازی
  4. آزمایشگاه بیوانفورماتیک و زیست­شناسی سامانه­ای
  5. آزمایشگاه پژوهشی مدل‌سازی و محاسبات علمی
  6. آزمایشگاه دادهکاوی
  7. دفتر مشاورهٔ آماری
  8. آزمایشگاه ریسک
  9. آزمایشگاه یادگیری ماشین و پردازش داده
  10. آزمایشگاه یادگیری ماشین و گراف‌کاوی
اعضای آزمایشگاه: دکترحسین آذری ازغندی، دکتر بیژن احمدی کاکاوندی، دکتر زیبا اسلامی، دکتر چنگیز اصلاحچی، دکتر احسان بهرامی‌سامانی، دکتر امیرتیمور پاینده نجف­آبادی، دکتر کوروش پرند، دکتر حسین حاجیابوالحسن، دکتر مسعود حجاریان، دکتر امین حسنزاده، دکتر ساغرحیدری، دکتر محمد خدابخشی، دکتر احمد خدادادی، دکتر سعیدرضا خردپیشه، دکتر مجتبی خزایی، دکتر سکینه دهقان، دکتر محمد ذکائی، دکتر محمدرضا فریدروحانی، دکتر شیرین شعاعی، دکتر مجتبی گنجعلی، دکتر علیرضا طاهریون، دکتر محمدرضا فقیهی حبیبآبادی، دکتر هادی فراهانی، دکتر فضلعلی، دکتر علی کتانفروش، دکتر سهرابعلی یوسفی.    
 http://ds.sbu.ac.ir