دانش ­آموخته عزیز، دانشکده علوم ریاضی قصد دارد انجمن دانش­ آموختگان دانشکده را تشکیل دهد. از اهداف تشکیل این انجمن برگزاری نشست­هایی با دانش ­آموختگان برای ارتباط و ارتقای دانشکده است. در صورت تمایل فرم مربوط را تکمیل فرمایید و به آدرس dean.mathsci@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایید. در ضمن، قصد داریم اسامی و خاطراتی را که مایل هستید دیگران بخوانند، در سایت دانشکده قرار دهیم.