نمودار و جدول زیر تعداد مقاله‌های منتشر شده با آدرس دانشکدهٔ علوم ریاضی به‌همراه مجموع ارجاعات در بازه زمانی ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۹ و ۲۵٪ استادان برتر دانشکده بر حسب میزان ارجاعات و اندیس H تا آبان ماه ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

مقاله‌های نمایه شده در اسکوپوس، مجموع ارجاعات در بازه ۲۰۱۹-۲۰۰۷ برابر با ۴۴۵۴ است.

ردیف نام و نام‌خانوادگی تعداد مقاله‌های منتشرشده در نشریه‌های نمایه شده توسط اسکوپوس ارجاعات H-Index
۱ دکتر زیبا اسلامی ۴۸ ۵۶۱ ۱۰
۲ دکتر چنگیز اصلاحچی ۷۱ ۳۳۵ ۱۱
۳ دکتر رجبعلی برزویی ۱۶۰ ۹۱۶ ۱۵
۴ دکتر کورش پرند ۱۳۹ ۲۱۴۲ ۲۸
۵ دکتر حسین حاجی‌ابوالحسن ۳۹ ۲۷۴ ۱۰
۶ دکتر مسعود حجاریان ۱۰۹ ۲۲۰۸ ۲۷
۷ دکتر محمد خدابخشی ۳۷ ۷۰۳ ۱۸
۸ دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی ۴۶ ۲۸۶ ۹
۹ دکتر مسعود طوسی ۵۶ ۲۹۳ ۹
۱۰ دکتر مجتبی گنجعلی ۹۶ ۴۵۱ ۱۲
۱۱ دکتر سهرابعلی یوسفی ۶۴ ۲۱۱۳ ۲۵