اسامی دانشجویان دکتری

 
گروه علوم داده ها و کامپیوتر
ردیف
دانشجو
شماره دانشجویی
عنوان
استاد راهنما
1
رضواني كاشاني زهرا
93534006
مدلسازي محاسباتي اثر متغيرهاي ميدان ادراكي بر مكانيسم ادراك پردازش ديداري كل/جزء
پوراعتماد حميدرضا
2
     
كتانفروش سيد علي
3
ميره اي سيده نرگس
93522016
معرفي ويژگي هاي مبتني بر توپولوژي براي شناسايي اشكال
طهماسبي آبدر مريم
4
نوروزي مهناز
93522017
ذخيره سازي داده هاي رمز گذاري شده بر روي ابر با قابليت جستجو
اسلامي زيبا
5
دلخوش مهدي
93522006
استفاده از توابع پايه مرتبه كسري براي حل سيستم هاي ديفرانسيلي
پرند كوروش
6
نيك آريا مهران
93522019
روش هاي طيفي براي حل معادلات ديفرانسيل غير خطي
پرند كوروش
7
جهانگيري تازه كند سهيل
91522007
رساله
اصلاحچي چنگيز
8
رضوان ابوالفضل
91522010
رساله
اصلاحچي چنگيز
 
 
گروه ریاضی
ردیف
دانشجو
شماره دانشجویی
عنوان
استاد راهنما
1
شيرين كلام الهه
91522017
منطق كوانتومي پويا
منيري مرتضي
2
حسيني سيده فاطمه
91522008
L- گروه هاي مرتب فازي
برزوئي رجبعلي
3
شرفي اميرحسين
92522007
منطق كوانتومي و مدل هاي جبري آن
برزوئي رجبعلي
4
طالب تاش ساجده
92522009
ضربگر C-پوچ توان مدول هاي متقاطع
سالم كار لنگرودي عليرضا
5
عبيري مريم
93522010
درستي شهودي و كلاسيك در مدل هاي كريپكي
منيري مرتضي
6
روان بد هاجر
93522007
حاصلضرب تانسوري ناآبلي و دومين همولوژي مدول هاي متقاطع جبرهاي لي
سالم كار لنگرودي عليرضا
7
چپقلو سميه
93522004
منطق هايي براي سيستم هاي ديناميكي
منيري مرتضي
8
اصلي زاده ارزو
93522001
بعضي خواص روي ضربگر چند پوچتوان جبرهاي لي
سالم كار لنگرودي عليرضا
9
علم ابوالفضل
93522012
نظريه مدل محدود و حساب محدود
منيري مرتضي
10
فخرطه طاهره
93522013
حاصلضرب تانسوري ناآبلي و دومين همولوژي مدول هاي متقاطع گروه ها
سالم كار لنگرودي عليرضا
11
ايماني فاطمه
93522002
ماشين هاي تورينگ بر پايه ي منطق كوانتومي نادقيق
منيري مرتضي
12
نجاح اميرهمايون
94522015
نظريه دامنه در توپوس (پيش) بافه ها
محمودي مژگان
13
سپاهاني سارا
94522008
جبر بول در توپوس بافه ها
محمودي مژگان
14
شنوايي مرجان
94522010
رابطه بين نيم حلقه ها و (شبه) MV- جبرها
برزوئي رجبعلي
15
شيخ حسيني بهناز
94522011
گراف هاي مبهم و كاربردهاي آن
برزوئي رجبعلي

 گروه بیم سنجی 
ردیف
دانشجو
شماره دانشجویی
عنوان رساله
استاد راهنما
1
گودرزي منير
91522021
رساله
ذكائي محمد
2
اصغري پايين دهي ريوفه
92522002
استفاده از توزيع فاز نوع در مدل بندي پيشامدهاي بازگشتي
حسن زاده امين
3
ساكي زاده منصوره
92522006
طراحي و ارزيابي يك سيستم نرخ گذاري: با تاكيد بر رويكردهاي باورمندي, تغيير سيستم و احتمال ورشكستگي
پاينده نجف آبادي اميرتيمور
4
حيدري عابدين
93522005
مقايسه هاي تصادفي ميان دستگاههاي موازي و سرس مولفه هاي گاماي تعميم نيافته نهايي شده ناهمگن
پاينده نجف آبادي اميرتيمور
5
معصومي فرد خالد
94522012
بهينه سازي تصادفي استراتژي هاي توزيع سود سهام، سرمايه گذاري و قراردادهاي اتكايي
ذكائي محمد
  
گروه ریاضی کاربردی و صنعتی
ردیف
دانشجو
شماره دانشجویی
عنوان
استاد راهنما
1
بيك خورميزي محمود
91522005
جاذب¬هاي دسته¬اي از معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي به عنوان سيستم¬هاي ديناميكي با بعد متناهي
خلت فرهاد
2
دالوند زينب
94522005
استفاده از روش هاي عددي و الگوريتم هاي ابتكاري براي حل مسائل مقدار ويژه معكوس
حجاريان مسعود
3
بزرگ منش حسن
94522003
محاسبات تانسوري و كاربردهاي آن
حجاريان مسعود
4
نمازي عطيه
94522017
ارائه ي مدلهاي جديد تحقيق در عمليات و كاربرد آن ها در بهبود برنامه ريزي توسعه كشور
خدابخشي محمد

گروه آمار 
 
ردیف
دانشجو
شماره دانشجویی
عنوان
استاد راهنما
1
دهقان سكينه
91522009
چند آزمون ناپارامتري ژرفا-پايه براي جوامع چند متغيره‌ي وابسته
فريدروحاني محمدرضا-عزالدين
2
اجلالي نسيم
91522001
بهبود عملكرد انطباق بيزي ساختار پروتئين ها با استفاده از اطلاعات....
فقيهي حبيب آبادي محمدرضا
3
شريفي علي
91522015
رساله
داريوش همداني حميده
4
برزگرهرگلان زهرا
91522003
رساله
ريواز فيروزه
5
اميريان ياسر
92522003
نگهداري بهينه در يك سيستم چند وضعيتي
خدادادي احمد
6
نجاري نادر
92522012
فرايندهاي نيمن-اسكات با امكان چوله بودن توزيع مكان فرزندان
وحيدي اصل محمدقاسم
7
شرقي قلعه جوق حسن
92522008
استنباط درباره برابري ميانگين ها براي داده هاي تابعي و تابعي فضايي
حسيني نسب سيدمحمدابراهيم
8
قاسم زاده فرد سيامك
93522014
تحليل پاسخ هاي آميخته مقطعي و طولي با استفاده از رگرسيون چندكي
گنجعلي مجتبي
9
شريفيان نسترن
93522009
رساله
بهرامي ساماني احسان
10
تبريزي الهام
93522018
رساله
بهرامي ساماني احسان
11
جيريائي شراهي فاطمه
86522003
مدل سازي رويه پاسخ چندگانه با استفاده از توابع مفصل گوسي
خدادادي احمد
12
سفيدي سعيده
94522009
مفصل هاي جفتي براي بررسي وابستگي در داده هاي طولي و كاربردهاي آن
گنجعلي مجتبي
13
تات سمانه
93522003
ركوردهاي چند متغيره ژرفا مبنا
فريدروحاني محمدرضا-عزالدين
14
اسدي رضا
94522002
بررسي برخي فرايند هاي نقطه‌اي تنك‌شده توسط مجموعه‌هاي تصادفي بولي
خزائي مجتبي
15
الزعيم ياسر
94522019
آزمون‌هاي نيكويى برازش مبتني بر تصاوير تصادفي براى فرايندهاي تصادفي مانا.
فريدروحاني محمدرضا-عزالدين