رئیس دانشکده علوم ریاضیدكتر حسین حاجی ابوالحسن

استاد گروه ریاضی کاربردی و صنعتی


تلفن: 29903014
29902900
22431650
 ايميل:​ ​ hhaji@sbu.ac.ir
Responsive Image

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلی دانشکده ریاضی

دكتر محمدرضا عزالدین فریدروحانی

دانشیار گروه آمار

تلفن: 29903010
  ايميل:​ m_faridrohani@sbu.ac.ir 
Responsive Image

معاون پژوهشي دانشكده علوم رياضي

دکتر عباس فخاری قوچانی

دانشیار گروه ریاضی
​​​​​​​
 
​​​​​​​
abs.fakari@gmail.com
تلفن:
29902909
Responsive Image