صفحه اصلی
جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی:از دانشکده علوم ریاضی جناب آقای دکتر فراهانی و جناب آقای دکتر طالب به عنوان مدرس برگزیده آموزشی و جناب آقای دکتر احمدی به عنوان مدرس برتر در حوزه آموزش الکترونیکی انتخاب شدند
  • 4592 مشاهدات

جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی


جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰، با تقدیر از مدرسان برگزیده، واحدهای برتر آموزشی و الگوهای موفق یادگیری

الکترونیکی، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت، به صورت مجازی برگزار شد. از دانشکده علوم ریاضی جناب آقای دکتر فراهانی و جناب آقای

دکتر طالب به عنوان مدرس برگزیده آموزشی و جناب آقای دکتر احمدی به عنوان مدرس برتر در حوزه آموزش الکترونیکی انتخاب

شدند. این انتخاب شایسته  را به این بزرگواران تبریک عرض نموده و امیدواریم همچون گذشته شاهد موفقیت‌های بعدی آنها باشیم.

افزودن نظرات