• پژوهشگران برگزیده در 5 سال اخیر

سال 1399

آقای دکتر علی جهانگیری
آقای دکتر مجید زندی  
آقای دکتر محمد عامری  
آقای دکتر مجید زندی    
آقای دکتر مجید زندی    
آقای دکتر علی جهانگیری  
آقای دکتر محمد عامری    
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار اندیس H5 و میزان ارجاعات
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار اندیس H5 و میزان ارجاعات
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
پژوهشگر برگزیده در حوزه مقالات فهرست عالی چاپ شده
پژوهشگر برگزیده در حوزه مقالات فهرست عالی چاپ شده

سال 1398

آقای دکتر مجید زندی                      
آقای دکتر علی جهانگیری
آقای دکتر رامین حقیقی خوشخو        
آقای دکتر محمد عامری                  
آقای دکتر مختار بیدی                    
آقای دکتر محمد عامری                    
آقای دکتر سیدمجتبی میرفندرسکی    
آقای دکتر مجید مصباح                  
آقای دکتر جواد امینیان                   
آقای دکتر خسرو رحمانی  
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
کسب رتبه برتر در ارزیابی آثار مکتوب (کتاب برگزیده)
پژوهشگر برگزیده بر اساس اندیس H5
پژوهشگر برگزیده بر اساس اندیس H5
پژوهشگر برگزیده بر اساس میزان ارجاعات
پژوهشگر برگزیده بر اساس میزان ارجاعات
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

سال 1397

آقای دکتر رامین حقیقی خوشخو
آقای دکتر محمد عامری
آقای دکتر خسرو رحمانی 
آقای دکتر محمد عامری
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
پژوهشگر برگزیده بر اساس اندیس H
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
پژوهشگر برگزیده بر اساس میزان ارجاعات

سال 1396

آقای دکتر محمد عامری
آقای دکتر محمد عامری
آقای دکتر خسرو رحمانی
آقای دکتر محمد عامری
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
پژوهشگر برگزیده بر اساس اندیس H
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
پژوهشگر برگزیده بر اساس میزان ارجاعات

سال 1395

آقای دکتر مختار بیدی
آقای دکتر محمد عامری
آقای دکتر خسرو رحمانی
آقای دکتر محمد عامری
پژوهشگر برگزیده بر اساس معیار امتیاز سالانه انتشار مقالات و کتب
پژوهشگر برگزیده بر اساس اندیس H
پژوهشگر برگزیده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
پژوهشگر برگزیده بر اساس میزان ارجاعات
  • دانشجویان پژوهشگر برگزیده در 3 سال اخیر

سال 1398

 جناب آقای امید فرهنگیان مرندی، دانشجوی دکتری به شماره دانشجویی 91330005 به عنوان دانشجوی پژوهشگر برگزیده از دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی انتخاب شده است.