درباره

رئیس دانشکده

دکتر سید مجید یادآور نیک روش

تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک
پست الکترونیک:  m_yadavarnik@sbu.ac.ir
شماره تماس:  73932673
Responsive Image

معاون آموزشی

دکتر محمود سمیع زاده

تحصیلات: دکترای مهندسی مواد
پست الکترونیک:  m_sameezadeh@sbu.ac.ir
شماره تماس:  73932726
Responsive Image

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی جهانگیری

تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک
پست الکترونیک:  a_jahangiri@sbu.ac.ir
شماره تماس:  73932669
Responsive Image

معاون آموزش‌های تخصصی

مهندس خسرو روشندل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
پست الکترونیک:  roshandel@pwut.ac.ir
شماره تماس:  73932607
Responsive Image

مدیر گروه طراحی کاربردی

دکتر عباس رهی

تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک
پست الکترونیک:  a_rahi@sbu.ac.ir
شماره تماس:  739326862
Responsive Image

مدیر گروه تبدیل انرژی

دکتر آرمان محسنی 

تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک
پست الکترونیک:  ar_mohseni@sbu.ac.ir
شماره تماس:  73932691
Responsive Image

مدیر گروه سیستم‌های انرژی

دکتر جواد امینیان

تحصیلات: دکترای مهندسی شیمی
پست الکترونیک:  j_aminian@sbu.ac.ir
شماره تماس:  73932693
Responsive Image

سرپرست گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

دکتر مختار بیدی 

تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک
پست الکترونیک:  m_bidi@sbu.ac.ir
شماره تماس:  73932656
Responsive Image

سرپرست گروه مواد و متالورژی

دکتر عسل حسینی منزه

تحصیلات: دکترای مهندسی مواد
پست الکترونیک:  a_hosseinimonazzah@sbu.ac.ir
شماره تماس:  73932711
Responsive Image