واحدهای تحقیقاتی

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

فهرست آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی:


 
  • آزمایشگاه شبیه‌سازی عددی
 
  • آزمایشگاه انتقال حرارت و جریان‌های چندفازی