کارشناسی

فرمها و مدارک مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ​
برنامه پيشنهادی اخذ واحد در نيمسالهای دوره کارشناسی مهندسی مکانيک  دانلود
فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی دانلود​
صفحه اول پروژه پایانی دوره کارشناسی دانلود​
فرم های دوره کار آموزی​ دانلود
فرم تقاضای مهمان تکدرس​ دانلود
فرم تقاضای مهمان کامل​ دانلود
فرم تغییر رشته/ تغییر گرایش/ انتقال توام با تغییر رشته دانلود​​
فرم درخواست معرفی به استاد دانلود
فرم رتبه و معدل کارشناسی  دانلود​  
​فرم درخواست و تحویل ریز نمرات ​​​​دانلود​

 ​

سرفصل جدید دروس کارشناسی مهندسی مکانیک​ - ورودی 99 و به بعد

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانیک​

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی انرژی​​​

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع​

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی

 

راهنماها

راهنمای مراحل تصویب پروژه پایان دوره مقطع کارشناسی

راهنمای مراحل گذراندن درس کارآموزی مقطع کارشناسی 

راهنمای مراحل دفاع از پروژه مقطع کارشناسی 

 

آیین نامه ها
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1393 لغایت 1396 دانلود
دستور العمل اجرایی آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1393 لغایت 1396 دانلود
الحاقیه ماده 8 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1393 لغایت 1396 دانلود
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد دانلود​​​

 

 

 

جهت دریافت آخرین شیوه نامه نگارش پایان نامه به آدرس https://irandoc.ac.ir​ مراجعه شود.