معرفی گروه‌های آموزشی

اين دانشکده از سال 1362 نسبت به جذب دانشجو در رشته مهندسی كاربردی مکانيک در مقطع کارشناسی اقدام نمود كه اين رشته پس از بازنگری‌های صورت گرفته در سال 1370، به رشته مهندسی مكانيك نيروگاه تغيير نام يافت. هم‌چنين از سال 1381 رشته مديريت انرژی الکتريکی در مقطع کارشناسی ارشد در زير مجموعه‌ مهندسی مکانيک-تبديل انرژی براي اولين بار در اين دانشکده راه‌اندازی گرديد. با توسعه کمّی و کيفي دانشگاه و دانشکده، در سال 1384 نيز دو رشته‌ کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک با گرايش‌های تبديل انرژی و طراحی کاربردی به مجموعه دوره‎‌ های بلندمدّت دانشکده اضافه گرديد. در ادامه توسعه دانشکده و استفاده از پتانسيل‌ ها و قابليت‌های اعضای عیأت علمی آن، در سال 1390 دوره کارشناسی مهندسی مکانيک و دوره‌ های کارشناسی ارشد مهندسی ايمنی و بازرسی فنی، سيستم‌های انرژی و انرژی‌های تجديدپذير در اين دانشکده تأسيس گرديد.
در حال حاضر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در سه گرایش دکتری (مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی،  مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی و مهندسی مکانیک- سیستم‌های انرژی)، نه گرایش کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی، مهندسی سیستم‌های انرژی- سیستم‌های انرژی، تکنولوژی انرژی، مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، مهندسی بازرسی فنی، مهندسی مکانیک- نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی مکاترونیک) و در چهار رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی، مهندسی صنایع و مهندسی مواد و متالورژی دانشجو می‌‌پذیرد.

گروه‌های آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی به شرح زیر است:

گروه تبدیل انرژی
گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
گروه طراحی کاربردی
گروه سیستم‌های انرژی​
گروه مواد و متالورژی​

 

از نکات بارز دانشکده‌ مهندسی مكانيك و انرژي توجه ويژه به مباحث کاربردی، تشويق دانشجويان به انجام پروژه‌ ‎های فارغ ‎‌‌التحصيلی با محوريت موضوعات صنعتی و هم‌چنين تهيه تمهيدات لازم برای ساخت در پروژه‌‎ های تحقيقاتی می‎ باشد.
تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در سال جاری به تفکیک مقطع در ادامه ذکر شده است:
  • تعداد دانشجویان مقطع دکتری: 53 نفر
  • تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: 266 نفر
  • تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی: 441 نفر