گروه‌های آموزشی

اين دانشکده از سال 1362 نسبت به جذب دانشجو در رشته مهندسی كاربردی مکانيک در مقطع کارشناسی اقدام نمود كه اين رشته پس از بازنگری‌های صورت گرفته در سال 1370، به رشته مهندسی مكانيك نيروگاه تغيير نام يافت. همچنين از سال 1381 رشته مديريت انرژی الکتريکی در مقطع کارشناسی‌ارشد در زير‌مجموعه‌ مهندسی مکانيک - تبديل انرژی برای اولين‌بار در اين دانشکده راه‌اندازی گرديد. با توسعه کمّی و کيفی دانشگاه و دانشکده، در سال 1384 نيز دو رشته‌ کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانيک با گرايش‌های تبديل انرژی و طراحی کاربردی به مجموعه دوره‎‌‌های بلندمدت دانشکده اضافه گرديد. در ادامه توسعه دانشکده و استفاده از پتانسيل‌‌ها و قابليت‌های اعضای‌هیات علمی آن، در سال 1390 دوره کارشناسی مهندسی مکانيک و دوره‌‌های کارشناسی‌ارشد مهندسی ايمنی و بازرسی فنی، سيستم‌های انرژی و انرژی‌های تجديدپذير در اين دانشکده تاسيس گرديد.
در حال حاضر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در سه گرایش دکتری (مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی،  مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی و مهندسی مکانیک- سیستم‌های انرژی)، نه گرایش کارشناسی‌ارشد (مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، مهندسی سیستم‌های انرژی - سیستم‌های انرژی، تکنولوژی انرژی، مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، مهندسی بازرسی فنی، مهندسی مکانیک- نگهداری و پایش تجهیزات و مهندسی مکاترونیک) و در چهار رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی، مهندسی صنایع و مهندسی مواد و متالورژی دانشجو می‌‌پذیرد.
تبدیل انرژی
مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکترا
مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکترا
طراحی کاربردی
مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکترا
سیستم‌های انرژی​
مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکترا
گروه مواد و متالورژی​
مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکترا