درباره کارکنان

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

توضیحات

دکتر علیرضا فخاری زواره

مدير امور هيات علمي

2216

22431877

(تلفن و دورنگار)

دکتر کیومرث قنبری

معاون امور هيات علمي

2223

22431605

 

سمیه موذنی

کارشناس مسئول امور اداری

2247

22431876

ترفیع

محسن کریمی

کارشناس و مسئول دفتر

2216

22431877

 

دکتر کیومرث قنبری

رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

2223

22431605

 

ماهرخ کاشانی جو

کارشناس امور اداری

2226

22431605

فراخوان،تبدیل وضعیت

معصومه کیانی

کارشناس امور اداری

2339

-

فراخوان،تبدیل وضعیت

محمد اکبری

کارشناس امور اداری

2223

22431605

امور صلاحیت عمومی

دکتر مهدی زنگیان

سرپرست اداره ترفیع و تعالی

2237

22431876

تمدید، ترفیع و تعالی

فاطمه رضاپور

کارشناس امور اداری

2247

22431876

تمدید

شیرین نصرت پور

کارشناس امور اداری

2237

 

تعالی

خورشید مایانی

رئیس اداره ارتقا

2224

22431606

29902235(دورنگار)

ادریس نجفی

کارشناس امور اداری

2205

 

ارتقاء

پست الکترونيکی مديريت امور هيأت علمی : mfa@sbu.ac.ir

پست الکترونيکی دبيرخانه اجرايی جذب : request@sbu.ac.ir