امور مربوط به اعضای هیأت علمی 

اعضای هیأت علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظف‌اند 2 ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیأت علمی پیمانی» ذکر شده است.  

راهنمای اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام

عنوان فرم

تکمیل کننده

برنامه سه ساله 

عضو هیئت علمی و تأیید توسط مدیرگروه در دانشکده/معاون پژوهشی در پژوهشکده

درخواست مجوز تمدید قرارداد سال ششم 

اعضای  هیئت علمی که 5 سال پیمانی آنها تمام شده است.

درخواست مجوز تمدید قرارداد سال هفتم

اعضای  هیئت علمی که 6 سال پیمانی آنها تمام شده است.

منشور علمی- اخلاقی اعضای هیئت علمی

عضو  هیئت علمی

ارزیابی رفتار اجتماعی و اخلاق معلمی 

مدیرگروه در دانشکده/معاون پژوهشی در پژوهشکده و رئیس واحد

نتيجه ارزشيابي کارگروه بررسي توانايي علمي

کارگروه واحد

چک لیست تمدید قرارداد

رئیس واحد

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

توضیحات

دکتر مهدی زنگیان

سرپرست اداره ترفیع و تعالی

2237

22431876

تمدید، ترفیع و تعالی

سمیه موذنی

کارشناس مسئول امور اداری

2247

22431876

ترفیع

فاطمه رضاپور

کارشناس امور اداری

2247

22431876

تمدید

شیرین

نصرت پور

کارشناس امور اداری

2237

 

  تعالی + وب سایت مدیریت