مدیر امور هیأت علمی

 
مشخصات فردي و سابقه علمی

 

نام: علیرضا

نام خانوادگي:  فخاری زواره                                            

تاریخ تولد: 1343/05/28 

 
 

شغل: عضو هيات علمي- دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهيد بهشتي

مرتبه علمي: استاد

سمت: مدیر امور هیات علمی، دبیر هیات اجرائی جذب و دبیر هیات ممیزه دانشگاه

http://scimet.sbu.ac.ir/AliReza_Fakhari

 

:Scopus Autho 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602535577