چارت سازمانی و شرح وظایف


Responsive Image

با توجه به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی در بالندگی و رشد علمی دانشگاه، بهره‌مندی و به‌کارگیری استادان فرهیخته امری ضروری است. ”مدیریت امور هیأت علمی“ باهدف انجام روان و چابک امور مرتبط با اعضای هیأت علمی، به‌صورت یک مدیریت مستقل تحت نظارت ریاست دانشگاه از ابتدای سال 1394 تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز نمود. پيش از آن، رسیدگی و پیگیری امور هیأت علمی به‌صورت پراکنده در معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دانشگاه صورت می‌گرفت. 

شرح وظایف:

 • اجرای سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های جذب و ارتقای اعضای متقاضیان هیأت علمی؛
 • نظارت بر انجام امور اداری دبیرخانه هیأت اجرایی جذب و مسئولیت دبیری هیأت اجرایی جذب دانشگاه؛
 • نظارت بر انجام امور اداری تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی و متقاضیان ترفیع سالانه؛
 • نظارت بر انجام امور اداری، تمدید قراردادهای اعضای هیأت علمی؛
 • ارائه برنامه جامع جهت آموزش، توانمندسازی و دانش‌افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه ؛
 • نظارت بر انجام امور اداری متقاضیان ارتقاء، ترفیع و احتساب سوابق علمی اعضای هیأت علمی؛
 • پیشنهاد آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم؛
 • برآورد و تأمین نیروی انسانی لازم برای انجام امور تخصصی و اداری مدیریت مربوط؛
 • کنترل و نظارت بر انجام امور توسط کادر اداری مدیریت مربوط؛
 •  تهیه و تنظیم گزارش‌های اداری از برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌ها و ارائه به رئیس محترم دانشگاه.
 • شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی؛
 • انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی؛
 • پیگیری امور استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط؛
 • جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه در چارچوب آیین نامه‌ها و مقررات مربوط؛
 • ارائه گزارش‌های سالیانه به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

 • انجام کلیه امور مرتبط با ارتقای اعضای هیأت علمی؛
 • بررسی ساختار هرم مرتبه علمی و ارائه راهکار مناسب در جهت اصلاح آن؛
 • ارائه راهکار مناسب جهت طرح تمام وقتی اعضای هیأت علمی و بررسی پیشنهادات موردی و اخذ تصمیم.
 • بررسی مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی؛
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و توانمند سازی برای اعضای هیأت علمی؛
 • تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص توانمندی های آموزشی اعضای هیأت علمی؛
 • تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص نتایج ارزشیابی اعضای هیأت علمی؛
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت ارائه آموزش‌های مورد نیاز اعضای هیأت علمی؛
 • انجام پیگیری کلیه امور مربوط به ترفیع اعضای هیأت علمی  در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های مربوط؛
 • پایش و ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی؛
 • نظارت و کنترل واحدهای ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی  مستفر در دانشکده ها؛
 • ارائه بازخورد مناسب از نتایج ارزشیابی  به اعضای هیأت علمی.