گروه های آموزشی پژوهشی

گروه پژوهشی فرآیندهای زیستی

گروه مهندسی فرآیندهای زیستی در سال 1396با هدف بهبود روش های عملیاتی زیستی و دست یابی به استانداردهای سلامت در کشور ،در زمینه های جداسازی و تخلیص محصولات حاصل از تخمیر و کشت سلول و تعیین ساختار و مطالعه عملکردی پروتئین ها و....تاسیس شد.این گروه درحال حاضر دارای 5عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد
 
دکتر مونس رحماندوست
دکتر حمیده احتسابی
دکتر حسن کوچک زاده
دکتر میثم امیدی
دکتر مهدی جهانفر
​​​​​​​