ارتباط با ریاست

دکتر سعداله نصیری قیداری
تلفن: 29902222 - 29902221
ایمیل: president@sbu.ac.ir 
         sad_nasiri@sbu.ac.ir
آدرس پستی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، دفتر ریاست، کد پستی 1983969411 

طرح تکریم ارباب رجوع     

طرح تکریم ارباب رجوع در راستای احترام به حقوق مراجعه کنندگان به بخش‌ها و واحدهای مختلف دانشگاه انجام شده است. خاطرنشان می‌شود که نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات شما  در این خصوص به ریاست دانشگاه ارسال می‌شود.

فرم ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

ارتباط مستقیم با ریاست

Heading Example