دانشگاه شهيد بهشتي قصد دارد كه با ايجاد بستري مناسب، زمينه ارتقاء روحي و رشد علمي همه افراد خانواده‌اش را در جهت شناخت بهتر از خود و محيط اطرافشان ايجاد نمايد، تا از اين طريق بتواند با تكيه بر اعضاء خانواده خود و نيز ساز و كارهايي كه فراهم مي آورد به يكي از قطب هاي علمي آموزش عالي در سطح كشور و در منطقه و جهان تبديل گردد.

چشم انداز توسعه بيست ساله دانشگاه شهيد بهشتي (نسخه 1383)

چشم‌انداز توسعه بيست ساله دانشگاه شهيد بهشتي  (نسخه 1383)
 
الف- محتوا:
1.      آرمان: گزاره‌اي كاملا نظري و كيفي؛
2.      هدف كلان: بيانيه‌اي جهت دستيابي به آرمان تعريف شده با توجه به توان دروني، قوت‌ها، امكانات بالقوه و نيازهاي دانشگاه؛
3.      راهبردهاي كلان: مجموعه‌اي جهت دستيابي به هدف كلان با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي دانشگاه؛
4.      سياست‌هاي اجرايي كلان: فهرستي جهت دستيابي به راهبردهاي كلان در هر زمينه.
 
ب- نحوه اجرا:
v     كميته‌ها، مراكز يا شوراهاي پيگيري؛
v     برنامه زماني مستمر و متناوب؛
v     شرح عمليات.
 
نظام از كل به جزء در محتواي چشم‌انداز توسعه دانشگاه
سند-راهبردی.jpg

ارزش‌هاي بنيادي:
v     تكريم علم و عالم و حفظ جايگاه آنها؛
v     ايجاد و حفظ محيط سالم و امن با تمركز بر نيازهاي اجتماعي انسان و توجه به محيط زيست وي؛
v     توسعه تفكر منتقدانه و تسهيل در تبادل افكار و گفتگو با يكديگر؛
v     حركت بر اساس برنامه‌ريزي، واقع گرايي و ارزيابي؛
v     اشاعه فرهنگ قانون‌گرايي و نظم؛
v     حاكميت تفكر و انديشه در همه امور تصميم گيري‌ها؛
v     اشاعه تفكر و ترويج خدمت به يكديگر و انجام وظيفه صادقانه در هر موقعيت و مقام؛
v     گسترش مشاركت خانواده دانشگاه در ارتباطات علمي و نيز تصميم گيري‌هاي عمده؛
v     توسعه نگرش مثبت و اعتماد به نفس در همه افراد با ملاك قرار دادن صحت در امور.
 
آرمان:
دانشگاه شهيد بهشتي قصد دارد كه با ايجاد بستري مناسب، زمينه ارتقاء روحي و رشد علمي همه افراد خانواده‌اش را در جهت شناخت بهتر از خود و محيط اطرافشان ايجاد نمايد، تا از اين طريق بتواند با تكيه بر اعضاء خانواده خود و نيز سازوكارهايي كه فراهم مي آورد به يكي از قطب‌هاي علمي آموزش عالي در سطح كشور و در منطقه و جهان تبديل گردد.
 
هدف كلان:
توجه جدي و همه جانبه به پژوهش و محوري نمودن پژوهش در همه امور به منظور توليد و بكارگيري علم و تربيت عالم.
 
راهبردهاي كلان
الف- ايجاد تحول در كميت و كيفيت دانشجويان ورودي، شاغل به تحصيل و دانش آموخته؛
ب- گسترش كمي و كيفي دوره‌هاي تحصيلات‌تكميلي و متحول نمودن دوره‌هاي كارشناسي؛
ج- گزينش مناسب و ارتقاء كيفي اعضاء هيأت علمي و توسعه توان ايشان به سوي پژوهش محوري؛
د- توسعه مراكز تحقيقاتي، پژوهشي و فنآوري و گسترش كمي و ارتقاء كيفي پژوهش در همه ابعاد و زمينه‌ها (ارجمله پژوهش هاي بنيادي و كاربردي با توجه به نيازهاي اساسي جامعه و كشور)؛
ه- توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه ملي و بين‌المللي  و گسترش منابع اطلاعاتي علمي – تحقيقاتي؛
و- ايجاد فضاي مناسب و نيز ارائه امكانات براي رشد و تعالي معنوي همه اعضاء خانواده دانشگاه؛
ز- توسعه امكانات كالبدي و تجهيزات مورد نياز به منظور دستيابي به هدف كلان دانشگاه؛
ح- ايجاد تحول در نظام اداري دانشگاه در جهت پيشبرد هدف كلان؛
ط- ايجاد تحول در نظام مالي و گسترش و توسعه منابع مالي جديد.
 
سياست‌هاي اجرايي كلان:
v     ايجاد تحول در كميت و كيفيت دانشجويان ورودي و فارغ التحصيل؛
v     گسترش كمي و كيفي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و متحول نمودن دوره‌هاي كارشناسي؛
v     گزينش مناسب و ارتقاء كيفي اعضاء هیأت علمي و توسعه توان ايشان به سوي پژوهش‌محوري؛
v     توسعه مراكز تحقيقاتي، پژوهشي و فنآوري و گسترش كمي و ارتقاء كيفي پژوهش؛
v     توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه ملي و بين‌المللي  و گسترش منابع اطلاعاتي علمي – تحقيقاتي؛
v     ايجاد فضاي مناسب و نيز ارائه امكانات براي رشد و تعالي معنوي همه اعضاء خانواده دانشگاه؛
v     توسعه امكانات كالبدي و تجهيزات مورد نياز به منظور دستيابي به هدف كلان دانشگاه؛
v     ايجاد تحول در نظام اداري دانشگاه در جهت پيشبرد هدف كلان؛
v     ايجاد تحول در نظام مالي و گسترش و توسعه منابع مالي جديد.