مشاوران رئیس

مشاور رئیس دانشگاه ​و مدیر حوزۀ ریاست و روابط عمومی​


Responsive Image
دکتر حجت رسولی
تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات عربی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 29902222 - 29902221 - 29902225
ایمیل:h-rasouli@sbu.ac.ir

مشاور رئیس دانشگاه


Responsive Image
دکتر پیمان صالحی
تحصیلات: دکتری شیمی- شیمی آلی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 22431783
ایمیل:p-salehi@sbu.ac.ir

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده

Responsive Image
دکتر جمیله توکلی نیا
تحصیلات: دکتری جغرافیای شهری
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 29902626
ایمیل:j_Tavakolinia@sbu.ac.ir

           مشاور رئیس دانشگاه در امور پردیس ها و توسعه دانشگاه

Responsive Image
محمدصادق قاضي زاده
دانشيار
شماره تماس:
رایانشانی: m_ghazizadeh@sbu.ac.ir