وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

 • نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، تربیتی، دانشجويي، اداري و مالي، عمراني و امور خدمات علمي و خدماتی و تمامی ارتباطات داخلي و بين‌المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي‌صلاح؛ 
 • بررسی برنامه‌های راهبردی هیئت امنا، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی تربیتی، آموزشی، پژوهشي، دانشجویی، درمانی و خدماتی و توسعه مدیریت و منابع مؤسسه در چارچوب برنامه‌های راهبری و تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه؛ 
 • تعیین خط ‌مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي؛ 
 • هدايت و رهبري فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه؛ 
 • ارايۀ گزارش سالانه دانشگاه به هيئت امنا؛ 
 • نظارت برحسن اجراي فعاليت‌هاي جاري دانشگاه و مصوبات هیئت امنا و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي در زمینه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی و ارجاع آنها به مقامات ذي‌صلاح؛
 • مسؤليت کلیۀ امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب، نصب و عزل اعضاي هيئت رئيسه، رؤساي دانشكده‌ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروه‌هاي آموزشي؛
 • اجراي مصوبات و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ 
 • اجراي مصوبات هيئت رئيسه و شوراي دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آنان؛ 
 • تهيه و پيشنهاد سياست‌ها، اهداف و خط‌ مشي‌ها و برنامه‌های راهبردی براي طرح در هيئت امناء؛
 • ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه؛ 
 • ارائه پيشنهاد همكاري‌هاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه برابر مقررات و ضوابط؛ 
 • نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذي‌ صلاح برای استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی،اجرایی، اداری و ...)؛ 
 • نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (هيئت علمي، دانشجويان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
 • پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگي هيئت رئيسه) به هيئت امنا؛  
 • نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور اخراج، ترفیع، ارتقای اعضای هیئت علمی، توسعۀ مدیریت و منابع انسانی،  استخدام، جذب، ارتقا و اخراج کارکنان؛ 
 • ایجاد شورای مشورتی متشکل از 5 نفر از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحا با مرتبه بالاتر از استادیار؛
 • تهیۀ آئین‌نامۀ مالی- معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن در چارچوب ضوابط و مقررات و پیشنهاد به هیئت امنا طی مراحل قانونی؛ 
 • امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی اداری و مکاتبات مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی مؤسسه طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی اداری.