دکتر قاسم درزی


Responsive Image

شماره تماس: 29905423
رایانشانی: gh_darzi@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي:
گروه آموزشی: اعجاز قرآن
دکتر قاسم درزی ، استادیار پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن کریم