کارکنان


Responsive Image

معصومه قاسمی
سرپرست اداره اجرایی

 

email:m_ghasemi@sbu.ac.ir

Responsive Image

مرجان شهبازی
کارشناس آموزش

 

email:Mar.shahbazi@mail.sbu.ac.ir

Responsive Image

زهرا میرزایی گودرزی
کارشناس پژوهش

 

email : za.mirzaei@sbu.ac.ir