افراد

  کارکنان


  Responsive Image

  معصومه قاسمی


  رئیس اداره اجرایی

  29905419

   

      m_ghasemi@sbu.ac.ir               

  Responsive Image

  مرجان شهبازی


  کارشناس آموزش و پژوهش

  29905421

   

  Mar.shahbazi@mail.sbu.ac.ir