کارگاه ها

 

12.jpg 

کارگاه های برگزار شده: 

 

کارگاه روش پژوهش در موضوعات قرآنی

دکتر روحی

اردیبهشت 1395

 

کارگاه روش شناسی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی؛ الزامات معرفت شناختی و روش شناختی​

دکتر احمد پاکتچی و دکتر قاسم درزی

آذر ماه 1395​

کارگاه «آشنایی با ساختارگرایی و کارکرد آن در متون دینی»  

دکتر علی عباسی

اردیبهشت 96

 

 

نشست «ریشه‌شناسی تبدیل‌های نواختی در صرف عربی و پی‌جویی زمینه‌های تحلیل رایانشی»​​​​

دکتر احمد پاکتچی

خرداد 96

 

 

اولین هم اندیشی انسان شناسی و اسلام - مهرماه 1397

دکتر شهشهانی- دکتر جلیلی - دکتر امامی- دکتر مهروش - دکتر روحانی- دکتر درزی- دکتر فاضلی- دکتر پاکتچی- دکتر قربانی - دکتر گرامی


 

پنل نقد و بررسی قرآن کاوی رایانشی در اولین جشنواره بهکامپ - خرداد 1398

 

دکتر طالب پور، دکتر خدادوست، دکتر فقیهی، دکتر مینایی، دکتر روحانی، دکتر درزی