فرم‌ها و بخشنامه‌های کمیته اخلاق

توجه

 

 

توجه

قبل از هر اقدامی مطالعه کنید ...
----------------------------------------------------------

 

به نام خدا 
 
مدارک مورد نیاز جهت ارائه طرح در کمیته اخلاق در پژوهش
 
1-     کپی پروپوزال (در دوصفحه با تاکید بر روش پژوهش​)
2-     صورتجلسه تصویب طرح پژوهشی
3-     فرم شماره 1
4-     فرم شماره 2
5-     در صورت کار با کودک فرم شماره 3
6-     فرم درخواست تشکیل کمیته (فرم شماره 4)
7-     فرم تعهد اخلاقی مجری (فرم شماره 5)
8-     فرم هزینه (فرم شماره 6)
9 -     چک لیست
10-    فرم اطلاعات ( فرم شماره 7)
 
قابل ذکر است فرم های تعهد اخلاقی مجری و رضایت نامه توسط استاد راهنمای طرح ( پایان نامه و مستقل) تکمیل و مهر و امضاء می گردد.
 
توجه :
کد اخلاق تنها به طرح هایی تعلق می گیرد که پس از تصویب
کمیته ي علمی واحد و قبل از اجراي طرح در دبیرخانه کمیته ثبت شده اند و به محض آنکه پروژه آغاز
شود طرح در کمیته بررسی نخواهد شد.
 ​​​​​​​