معاونت پژوهشی و فناوری

آیین نامه ها
 

آیین نامه های مربوط به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه

 
 

آیین نامه های دوره دکتری

 
 
 

آیین نامه های اعتبار ویژه پژوهشی

 
 
 

آیین نامه های تشویق مقاله و کتاب

 
 
 

آیین نامه های طرح های پژوهشی داخلی​​​​​​​

 
 

آیین نامه های فرصت مطالعاتی

 
 
 

آیین نامه های دوره فرادکترا

 
 
 

آیین نامه های هسته های پژوهشی

 
 
 

آیین نامه های وزارت علوم و فناوری

 
 
 

سایر آیین نامه ها

 
 
 

آیین نامه های پژوهانه(در حال حاضر اجرایی نیست)