نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
دکتر علیرضا فارسی

معاون دانشجویی

29902150
22431824
فکس : 22431591
 
A_Farsi@sbu.ac.ir
دکتر محمد رضا برومند مدیر امور دانشجویی
29902151
22431823
فکس:22431693​​​​​​​
 
داود باقری معاون مدیر دانشجویی

29902150

​​​29902520

d.bagheri@mail.sbu.ac.ir
دکتر محسن ابوالقاسم پور
مشاور معاون دانشجویی
29905447
 
 
sam.stuvp@mail.sbu.ac.ir
سکینه زاهدی
مشاور در امور تغذیه و خوابگاه
 
29902166
 
 
دکتر ویدا ودودی مفید
 
رئیس اداره بهداشت و پزشک معتمد دانشگاه
 

 

29902666

 
stuvp@mail.sbu.ac.ir
دکترمزینی
رئیس مرکز تربیت بدنی
29902946
 
علیرضا امینی سرپرست امور خوابگاهها

299029090

​​​​​​​22431694

 
منصور توسلی رییس اداره دانشجویان غیر ایرانی و کارشناس مسوول فرصت مطالعاتی 29905448​​​​​​​  
علیرضا عرب
رئیس اداره خدمات رفاهی
   
اکرم یاری رئیس اداره اجرایی 29902153  
راحله رمضانی رئیس اداره رفاه دانشجویی 29902157  
شهریار عبدالله بیگ مرندی
رئیس اداره امور تغذیه دانشجویان
2299
22431830
 
nutrition@sbu.ac.ir