درباره

نمودار سازمانی

ریاست پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب

آقای دکتر سید عماد حسینی
تلفن: 42455009-011

​معاونت پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب

​آقای دکتر اسماعیل رسولی گرمارودی
تلفن: 42455005-011

​مسئول دفتر ریاست پردیس

​ خانم صالحی

تلفن: 42455009-011  و   42451093-011 داخلی34

​رئیس اداره حراست

​آقای علی راز
تلفن: 42454361-011

​کارشناس حفاظت فیزیکی

​آقای غلامرضا حیدری - آقای حسن شاطری
تلفن: 42455008-011 و 42451092-011 داخلی58

​نگهبانی مجتمع شهید شهریاری(کردآباد)

​تلفن:

​نگهبانی درب ورودی

​تلفن:42451091-011 داخلی56

​نگهبانی اقامتگاه گلستان

​تلفن:42451091-011 داخلی59

​نگهبانی اقامتگاه انارستان

​تلفن:42451091-011 داخلی55

​رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی

​آقای رضا حسین زاده
تلفن: 42455010-011

​کارشناس روابط عمومی

​آقای امیر فرهنگ سروش

تلفن: ​42451093-011  داخلی 31

​کارشناس تربیت بدنی

​آقای محمد احمدی
تلفن:42451093-011  داخلی 22

​رئیس اداره آموزش و پژوهشی

​خانم خلیلی
تلفن:42455003-011 و 42451092-011 داخلی 33

​کارشناس امور آموزشی

​آقای قاسم امامی
تلفن:42451091-011 داخلی 23

​کارشناس امور پژوهشی

​کارشناس آزمایشگاه

​ خانم رزم پور
تلفن:42451097-011

​کارشناس کتابخانه

​خانم رضوانی
تلفن:42451092-011 داخلی20

رئیس اداره امور اجرایی

آقای علی راز
تلفن:42451093-011  داخلی 48​

مسئول پذیرش

آقای نژادی
09124222132

​کارشناس امور مالی

​آقای رضا حسین زاده
تلفن:42455010-011

​کارشناس عمران و تأسیسات

​آقای محمود مهدوی
تلفن:42451094-011 داخلی 30

​کارشناس امور دانشجویی

​آقای محمود علیزاده
تلفن:42451092-011 داخلی 36

​مسئول کارپردازی

​آقای پرویز امیرنژاد
تلفن:42455001-011

​​ نقلیه

​آقای خادمی.آقای شاطری.آقای صالحی
تلفن:42451094-011 داخلی 54

​مسئول رستوران

​آقای علیزاده
تلفن:42451092-011 داخلی 36

​نماینده پارک علم و فناوری

خانم دکتر حامدی
تلفن: 42451093-011 داخلی 37


 ​​