صفحه اصلی
ارسال سپاسنامه از پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی برای دکتر اسماعیل شهبازی
  • 2857 مشاهدات

 پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی خطاب به دکتر اسماعیل شهبازی  استاد ترویج و توسعه، گروه آبادانی روستاها، پارک علمی و تحقیقاتی، دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی، به مناسبت عضویّت و همکاری ایشان در هیأت تحریریه دو فصلنامه بوم شناختی سپاسنامه ای را صادر کرده است. تصویر سپاسنامه در ذیل تقدیم می گردد:

سپاسنامه علوم محیطی برای عضویت در هیأت تحریریه  .jpgسپاسنامه علوم محیطی برای عضویت در هیأت تحریریه .jpg

افزودن نظرات