رییس پردیس

 
 
Dr_borzooei.jpg 

 

​رییس پردیس ​تحصیلات ​مرتبه علمی ​تلفن ​ایمیل
​دکتر رجبعلی برزوئی
​دکتری ریاضی ​استاد تمام
​77313063
77310426
borzooei@sbu.ac.ir

 رزومه: فارسی - انگلیسی