ارتباط با دانشکده

به‌منظور ارتباط با دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
آموزش: 77312780
آموزش: 73932420
پژوهش: 73932404
آزمایشگاه‌ها: 73932415
Civil [at] sbu.ac.ir
صندوق پستی: 719-17765
دورنگار:77006660
تهران، فلکه چهارم تهران‌پارس، بلواروفادارشرقی، بلوار شهید عباسپور، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست