کارشناسی ارشد

  گروه علوم اقتصادی

  • برنامه درسی گرایش اقتصاد اسلامی (دانلود)
  • برنامه درسی گرایش اقتصاد نظری (دانلود)
  • برنامه درسی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی (دانلود)
  • برنامه درسی گرایش اقتصاد انرژی (دانلود)

  گروه علوم سیاسی

  برنامه بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد ، رشته مطالعات منطقه ای - گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا(دانلود)