ارتباط با دانشکده

 مدیریت: 29902969
حوزه ریاست: 29902951
آموزش: 29902965
پژوهش: 29902967
کارشناس گروه اقتصاد: 29902954
کارشناس گروه علوم سیاسی: 29902987
مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی: 29902987
کتابخانه: 29902982
مسئول سایت کامپیوتری: 29902966
خدمات: 29902976
22431806

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی