معرفی واحد های دانشگاه

فیلم معرفی دانشکده ها

​​​​​​​فیلم معرفی دانشکـده ادبیات و علوم انسانی
​​​​​​​
فیلم معرفی دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوا و فضا
​​​​​​​
​​​​​​​فیلم معرفی دانشکـده معمـاری و شهرسـازی
​​​​​​​
فیلم معرفی دانشکـده الهیات و ادیان
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​فیلم معرفی دانشکـده اقتصاد و علوم سیاسی
​​​​​​​
فیلم معرفی دانشکـده علوم ورزشی و تندرستی
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​فیلم معرفی دانشکـده علوم و فناوری زیستی
​​​​​​​
فیلم معرفی دانشکـده علوم شیمی و نفت
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​فیلم معرفی دانشکـده مدیریت و حسابداری
​​​​​​​
فیلم معرفی دانشکـده علوم ریاضـی
​​​​​​​
​​​​​​​
فیلم معرفی دانشکـده مهندسی برق(الکترونیک-مخابرات)
فیلم معرفی دانشکـده مهندسی برق (کنترل-قدرت) (عباسپور) ​​​
فیلم معرفی دانشکـده مهندسی علوم و کامپیوتر
فیلم معرفی دانشکـده حقوق ​​​
فیلم معرفی دانشکـده فیزیک
فیلم معرفی دانشکـده علوم زمین​​​​​​​
فیلم معرفی پژوهشکده لیزر و پلاسما
فیلم معرفی مرکــــز پروتئیـــن

بروشورهای معرفی

Responsive Image

​​​​​​​
Responsive Image

​​​​​​​