مدیریت روابط عمومی


پادکســــــت بهشتــــــــــی
پادکست بهشتــی- شمــاره 9 - شهریور 1400
معرفـــی دانشکــــده  اقتصاد و علوم سیاسی
​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 8- شهریور 1400
معرفـــی دانشکـــــده علــــوم زمیـن
​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 7-شهریور 1400
معرفـــی دانشکـــــده فیـزیـــــک
​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 6-مرداد 1400
معرفـــی دانشکـــــده حقــــــوق
​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 5- تیـر 1400
معرفی دانشکده مدیریــت و حسابـــداری
​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 4- تیـر 1400
معرفی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناســی
​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 3- تیـر 1400
معرفی دانشکـده معمـــاری و شهرســازی
​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 2- تیـر 1400
معرفی دانشکـده مهندسـی و علوم کامپیـوتر
​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 1- تیـر 1400
معرفی دانشکــده علــوم ریــاضــــی
​​​​​​​

پادکست بهشتــی- اپیزود نخست- خرداد 1400
معــرفـــی دانشگــاه شهیــد بهشتـــی​​​​​​​