ارائه نظرات و پیشنهادات

ارائه نظرات و پیشنهادها

 از اعضای محترم  هیات علمی دانشگاه، کارکنان، دانشجویان و مراجعان عزیز دعوت میشود با درج نظرات و پیشنهادات خود، این مدیریت را در راستای بهبود کیفیت و ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی یاری نمایند.