شورای انضباطی

رئیس شورای انضباطی

 
                  آقای مه آبادی
تلفن
رایانامه
سرپرست کمیته انضباطی و دبیر شورای بدوی
29902227-29902293
22431885
Reg.stuvp@mail.sbu.ac.ir
 ​​​​​​​