ارتباط با دانشکده

ریاست پژوهشکده: 29905430
کارشناس مجله: ​29905327
کارشناس قطب علمی خانواده​: 22439009
کارشناس کتابخانه​: 29902396
کارشناس آموزش​: 29902393
مدیر اداری و اجرایی​: 29902399
29902368
Family [at] sbu.ac.ir
آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، روبروی دانشکده ادبیات، پژوهشکده خانواده