ارتباط با دانشکده

22431964- 29902561- ​​​​​​​29902563
22411592
newtechdept[at]sbu.ac.ir
صندوق پستی: 19839-4716
کدپستی: 1983969411
تهران، اوین، میدان دانشگاه (میدان شهید دکتر شهریاری)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده فناوری های نوين و مهندسی هوافضا​