مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر اسلام عزت‌­نشان
استادیار دانشکده‌ فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا

سرپرست گروه­‌های رشته مهندسی هوافضا

 29903244 (داخلی114)
e_ezzatneshan[at]sbu.ac.ir
22431964
رزومه
دکتر سپیده حامدی
استادیار دانشکده‌ فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا

سرپرست گروه سامانه های زیستی ​

42451097
se_hamedi [at] sbu.ac.ir
22431964
رزومه
دکتر علی پرتوی‌نیا
استادیار دانشکده‌ فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا

سرپرست گروه پالایش زیستی ​(رشته فرآورده های سلولزی)

 29903244 (داخلی 39)
 a_partovi[at]sbu.ac.ir​​​
22431964
رزومه