همکاران

آقای سید محمدرضا موسوی

مدیر اجرایی

29902561 (داخلی 103)
22411592
 خانم فرزانه حواصلی آشتیانی

کارشناس مسئول امور پژوهشی

29902561داخلی (105)
22411592
خانم سمیه نعمتی 

کارشناس امور آموزشی

29902561داخلی (205)
22411592
خانم رویا بشارتی راد

کارشناس امور آموزشی

29902561​​​​​​​داخلی (104)
22411592
آقای حامد مهدوی کیان

کارشناس آزمایشگاه

29902561
22411592
خانم زهرا امیری اکبری
کارشناس فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی و مسئول سایت
29902561داخلی (101)
22411592