معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و ادیان:

آقای دکتر علی قاسمی

 

 

رئیس اداره امور آموزش و دانشجویی دانشکده الهیات و ادیان:

خانم پری پناهی

 


کارشناس تحصیلات تکمیلی:

آقای محمد مهدی حدیقه

 

 

 کارشناس تحصیلات تکمیلی:

زهرا میرزایی گودرزی

 

 

کارشناس گروه معارف:

خانم منصوره ملکی

 

 

فعالیتهای واحد آموزش دانشکده الهیات و ادیان:
1- برنامه ريزي براي ثبت نام؛
2- برگزاري امتحانات ؛
3- ارزشیابی استادان.
تلفن تماس :29905674 مقطع کارشناسی
                 29905672   تحصیلات تکمیلی دانشکده