افراد

Responsive Image

معاون آموزشی 

علی قاسمی

الهیات و ادیان / تاریخ تمدن اسلامی و فقه سیاسی
استادیار

 

 

رئیس اداره امور آموزش و دانشجویی دانشکده الهیات و ادیان:

خانم پری پناهی

 


کارشناس تحصیلات تکمیلی:

آقای بهزاد محب علیزاده

 

 کارشناس تحصیلات تکمیلی:

خانم ثمینه ریاحی

 

 

کارشناس گروه معارف:

خانم سمیه زیرک

 

کارشناس گروه معارف:

خانم منصوره ملکی

 

 

فعالیتهای واحد آموزش دانشکده الهیات و ادیان:
1- برنامه ريزي براي ثبت نام؛
2- برگزاري امتحانات ؛
3- ارزشیابی استادان.
تلفن تماس :29905674 مقطع کارشناسی
                 29905672   تحصیلات تکمیلی دانشکده