رئیس دانشکده

دکتر مرتضی سمنون
استادیار

رئیس دانشکده الهیات و ادیان

29902527
22431785
m-semnoon@sbu.ac.ir
رزومه