مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر محمد‌رضا مرندی 
استادیار

 مدير گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی و فقه سیاسی

22431785
 m-marandi@sbu.ac.ir
رزومه
دكتر رحيم دهقان سیمکانی
استادیار

مدیر گروه مدرسی معارف اسلامی و معارف اسلامی

29905669
r_dehghan@sbu.ac.ir
رزومه
محمد رسول ایمانی خوشخو
استادیار

مدیر گروه حکمت و کلام، و ادیان و عرفان

29905666
m_imanikhoshkhoo@sbu.ac.ir
رزومه