اعضای هیات‌علمی متوفی

مرحوم دکتر محمد احمدیان
گروه بهره‌برداری سیستم‌های قدرت
مرحوم دکتر مجتبی خدرزاده
گروه قدرت
 مرحوم دکتر منوچهر بیگلری
گروه قدرت