گروه‌های آموزشی

قدرت
مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری
 
کنترل
مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری
 
برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت
مقطع کارشناسی‌ارشد
شبکه‌های انتقال و توزیع برق
مقطع کارشناسی‌ارشد
 
مدیر گروه: دکتر علی مصلی‌نژاد
مدیر گروه: دکتر هادی اشعریون
مدیر گروه: دکتر محمدآقا شفیعی
مدیر گروه: دکتر محمدصادق سپاسیان