ارتباط با آموزش

کارشناسان
ردیف رشته کارشناسان/ مسئول تلفن
1 مهندسی برق (کنترل - قدرت) اکرم عربی - مسئول آموزش
2 مهندسی برق (کنترل - قدرت) بهرامعلی چگینی - کارشناس مقطع ارشد
3 مهندسی برق (کنترل - قدرت) امیر جلینی - کارشناس مقطع کارشناسی
4 مهندسی برق (کنترل - قدرت) روح اله جعفری - کارشناس اداری
5 مهندسی برق (کنترل - قدرت) زهرا مرادی- کارشناس گروه ها (ارشد و دکتری)
کارشناسی ارشد
ردیف رشته کارشناسان/ مسئول تلفن
1 مهندسی برق - قدرت دکتر علی مصلی نژاد
2 مهندسی برق - برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت دکتر محمد آقا شفیعی
3 مهندسی برق - شبکه های انتقال و توزیع برق دکتر محمدصادق سپاسیان  
4 مهندسی برق - کنترل دکتر هادی اشعریون
دکتری
ردیف رشته کارشناسان/ مسئول تلفن
1 کلیه گروه های آموزشی اکرم عربی
پیوندها:
همکاران
ارتباط با دانشکده