تقویم فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشی

رديف عنوان فعالیت توضیح فعالیت پژوهشی اقدام کننده بازه زمانی تقریبی
1 ترفیع پایه سالانه ابلاغ زمان درخواست ترفیع پایه  دفتر امور هیات‌علمی خردادماه هرسال
2 گروه‌بندی فعالیت‌ها و ثبت درخواست ترفیع سالانه اعضای هیات‌علمی خردادماه هرسال
3 بررسی درخواست‌ها و امتیازدهی فعالیت‌ها (ترفیع) معاونت پژوهشی دانشکده تیرماه هرسال
4 تبدیل وضعیت و تمدید قرارداد  ارسال راهنمای تشکیل پرونده جهت تبدیل وضعیت و تمدید قرارداد  معاونت پژوهشی دانشکده تیرماه هرسال
5 ارزیابی طرح‌های پژوهشی دریافت طرح‌های پژوهشی موظف هیات‌علمی استخدامی جدید، ارسال برای داوری، تهیه صورت‌جلسه و قرارداد، ارسال برای معاونت پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده درطول دو سال اول خدمت هریک از اعضای هیات‌علمی
6 فرصت مطالعاتی بررسی درخواست‌های فرصت مطالعاتی هیات‌علمی و دانشجویان، تهیه صورتجلسه، ارسال به معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده به‌طور متناوب در طول سال
7 ارزیابی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان بررسی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری و امتیازدهی مقالات مستخرج از تز پیش از دفاع دکتری معاونت پژوهشی دانشکده به‌طور متناوب در طول سال
8 معارفه معرفی معاونت پژوهشی دانشکده به دانشجویان ورودی جدید معاونت پژوهشی دانشکده مهرماه هرسال
9 جلسه با همکاران برگزاری جلسات توجیهی با همکاران معاونت پژوهشی دانشکده به‌طور متناوب در طول سال
10 اعتبار ویژه پژوهشی ابلاغ زمان درخواست اعتبار ویژه دفتر امور هیات‌علمی آذرماه هرسال
11 گروه‌بندی فعالیت‌ها و ثبت درخواست اعتبار ویژه اعضای هیات‌علمی آذرماه هرسال
12 بررسی درخواست‌ها و امتیازدهی فعالیت‌ها (گرنت) معاونت پژوهشی دانشکده دی ماه هرسال
13 مراسم هقته پژوهش برنامه‌ریزی و انجام مقدمات مربوط به هفته پژوهش معاونت پژوهشی دانشکده آبان - آذر هرسال
14 پژوهشگران برتر معرفی پژوهشگران برتر در هر حوزه به معاونت پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده آذرماه هرسال
15 درخواستهای تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه راهنمایی اعضای هیات‌علمی در طول روند تشکیل پرونده و ثبت درخواست‌ها به‌صورت دستی یا آنلاین در سامانه جامع دانشگاهی معاونت پژوهشی دانشکده به‌طور متناوب در طول سال
16 بررسی درخواست‌های واصله، تشکیل جلسات کارگروه یا کمیته منتخب و امتیازدهی فعالیت‌ها 
17 تهیه صورتجلسات مربوطه، ثبت امتیازات پرونده ها (بصورت کاغذی یا در سیستم گلستان) و ارسال مستندات به معاونت پژوهشی جهت انجام مراحل بعدی
18 تسویه اعتبار ویژه بررسی درخواست‌های تسویه اعتبار ویژه از طرف هیات‌علمی، تهیه نامه و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده به‌طور متناوب در طول سال
19 ارزیابی اختراعات فرآیند داوری یک یا چند باره اختراعات واصله به معاونت پژوهشی دانشکده از طرف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  معاونت پژوهشی دانشکده به‌طور متناوب در طول سال
20 ارزیابی تالیفات و کتب ترجمه ارسال پروپوزال‌های تالیف یا ترجمه کتاب از طرف اعضای هیات‌علمی به داوران، تهیه صورت‌جلسه، ارسال مستندات و نتایج داوری به شورای انتشارات دانشگاه معاونت پژوهشی دانشکده به‌طور متناوب در طول سال
21 جذب پژوهشگر پسادکتری بررسی درخواست‌های جذب پژوهشگر پسادکتری، طی کردن فرآیندهای ذکر شده در وب‌سایت معاونت پژوهشی دانشگاه و اعلام نتیجه نهایی جهت جذب پژوهشگر معاونت پژوهشی دانشکده به‌طور متناوب در طول سال